ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง ( พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์ ) ค่ะ

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ภูมิใจนำเสนอค่ะ


ข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนบ้านดอนฟักทอง

โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์)
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต ๒
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๔๖๖
มีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒๕ ตารางวา ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ อนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖


ลักษณะชุมชน

อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ที่จดที่ดินเลขที่287 ของนายประดิษฐ์ รุ่งชัยวงศ์ ระยะประมาณ 64 เมตร ทิศใต้ จดคลองขุนพิทักษ์ ระยะประมาณ 62 เมตร ทิศตะวันออก จดคลองพระชลธาร ระยะประมาณ 136 เมตร ทิศตะวันตก จดที่ดินเลขที่ 298.33/3 ของนางบุญสม แก้วกระจ่าง และนางบุญเสริม ทองหอม ระยะประมาณ 64 เมตร ชุมชนตำบลขุนพิทักษ์ เป็นชุมชนขนาดกลางขึ้นอยู่กับองค์การบริหารส่วนขุนพิทักษ์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพเกษตรกร เป็นส่วนใหญ่ โดยประกอบอาชีพทำสวนผัก ผลไม้ การคมนาคมขนส่งทั้งทางน้ำและทางบก
ชุมชนและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดียิ่งคือ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้านตำบลขุนพิทักษ์
วัดพิทักษ์เทพาวาส และชุมชนให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือโรงเรียนมาโดยตลอด โดยมีส่วนร่วมทั้งในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการสนับสนุนกำลังทรัพย์ในการพัฒนา

ข้อมูลอาคารสถานที่
ด้านอาคารสถานที่ สถานศึกษามีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒๔ ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน ดังนี้
1. อาคารเรียนแบบ ป.ข เรือนไม้ชั้นเดียว จำนวน ๔ ห้องเรียน
2. อาคารเรียนแบบ ๐๐๔ อาคารไม้ ๒ ชั้น จำนวน ๖ ห้องเรียน
3. อาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง
4. หอประชุมแบบเศษ (สร้างเองจากการรื้อไม้อาคารเก่า)
5. ส้วมนักเรียน จำนวน ๑ หลัง ๖ ที่นั่ง
6. สนามกีฬาอเนกประสงค์ ๑ สนาม
7. บ้านพักครู จำนวน ๑ หลัง

วิสัยทัศน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 เป็นองค์กรในการจัดส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ และมุ่งสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ

จัด ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ยกระดับขีดความสามารถของ ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพและมุ่งสู่มาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์

การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งปฏิรูปการศึกษา บุคลากรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ 4 จัดคาราวานเสริมสร้างเด็กเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต


ลูกใครหว่า !

ประวัติของครูกอล์ฟจ้า

ชื่อ นางสาวสิริพร ตันติอธิมงคล
ชื่อเล่น กอล์ฟ
อาจารย์สมศักดิ์เรียก จิ๋ว หรือ ตัน
เกิดวันที่ 18 มิถุนายน 2524 วันพฤหัสจ้า
บ้านเลขที่ 31/1 หมู่ 1 ต. ขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี
เบอร์โทร 085-1977528 , 083-7803478
คติประจำใจ คนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้ แต่เลือกทางเดินชีวิตที่ดีได้นะจ๊ะ
ข้อมูลด้านการศึกษา
ชั้นอนุบาล โรงเรียนดำเนินวิทยา
ชั้นประถมศึกษา 1 - 6 โรงเรียนดำเนินวิทยา
มัธยมศึกษา 1 - 3 โรงเรียนดรุณานุเคราะห์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) โรงเรียนดรุณาราชบุรีพาณิชยการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) โรงเรียนดรุณาราชบุรีพาณิยชการ
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม
คณะ บริหารธุรกิจ สาขา บริหารการตลาด
ตอนนี้กำลังจะจบ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ป.บัณฑิต รุ่น 11 ศูนย์สมุทรสงคราม
หน้าที่การงานในโรงเรียนบ้านดอนฟักทอง
- งานธุรการ
- ประจำชั้น ป.6
- สอนวิชาภาษาไทย
- สอนวิชาคอมพิวเตอร์


ครูกิตติ ผาติวัฒน์

เป็นครู คศ.2 ของโรงเรียนบ้านดอนฟักทองค่ะงานธุรการนะค่ะ

ทำเกี่ยวกับงานรับหนังสือราชการ - ส่งหนังสือราชการ พิมพ์หนังสือราชการ ช่วย พิมพ์งานให้ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดเอกสารให้เข้าที่เรียบร้อย เตรียมเอกสารการประชุมต่างๆ

วิชาภาษาไทยนะค่ะ
สอนช่วงชั้นที่ 2 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6
เราจะต้องรู้เกี่ยวกับ
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มภาษาไทยก่อนนะค่ะ
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เป็นเครื่องมือสื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิด ความต้องการ และความรู้สึก คำในภาษาไทยจะประกอบไปด้วย เสียง รูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และความหมาย ส่วนประโยคเป็นการเรียงคำตามหลักเกณฑ์ของภาษามีประโยคหลายประโยคเรียงกันเป็นข้อความนอกจากนั้นคำในภาษาไทยยังมีเสียงหนักเบา มีระดับของภาษา ซึ่งจะต้องใช้ให้เหมาะแก่กาลเทศะและบุคคล ผู้ใช้จะต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง และการดูสื่อต่าง รวมทั้งต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา เพื่อสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพและใช้อย่างคล่องแคล่วมีวิจารณญาณและมีคุณธรรม
ผู้เรียนจะต้องมีคุณภาพดังนี้นะค่ะ
สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างดี
สามารถอ่าน เขียน ฟังดู และพูด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล
มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การแสวงหาความรู้และใช้ภาษาในการพัฒนาคนและสร้างสรรค์งานอาชีพ
ตระหนักในวัฒนธรรมการใช้ภาษาและความเป็นไทย
ภูมิใจและชื่นชมในวรรณคดีและวรรณกรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย
สามารถนำทักษะทางภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามสถานการณ์และบุคคล มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสร้างความสามัคคีในความเป็นชาติไทย
มีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ โลกทัศน์ที่กว้างไกลและลึกซึ้ง
ผู้เรียนสามารถอ่านได้คล่องขึ้นและรวดเร็ว
สามารถเลือกอ่านหนังสือที่มีประโยชน์
พูดแสดงความรู้สึกได้
จับใจความสำคัญของเนื้อเรื่องได้
บันทึกเรื่องราวในชีวิตประจำวันได้มีมารยาทการอ่าน การเขียน การพูด
สาระการเรียนรู้ มี 5 สาระนะค่ะ
สาระที่ 1 การอ่าน
สาระที่ 2 การเขียน
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม

ก่อนเรียนเราต้องมาคุยกันก่อนนะค่ะ

วิชาคอมพิวเตอร์
สอนช่วงชั้นที่ 2 นะค่ะ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ค่ะ
จุดประสงค์ในการสอน
1. สอนให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกวิธี
2. นักเรียนสามารถเรียนรู้เรื่องการพิมพ์งานใน Microsoft Word ได้
3. นักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีการจัดหน้ากระดาษรายงาน พิมพ์รายงานส่งได้
4. นักเรียนสามารถพิมพ์จดหมาย แบบง่าย ๆ ได้
5. นักเรียนใช้ตัวอักษรศิลป์ ได้อย่างคล่องแคล่ว
6. นักเรียนสามารถ ใช้งาน powerpoint ได้
7. นักเรียนสามารถ ปรับตกแต่ง powerpoint ได้แบบง่ายๆหรือที่เรียกว่าขั้นพื้นฐาน


วิชาการงานฯ นะค่ะ
สอนช่วงชั้นที่ 2 นะค่ะ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ค่ะ
จุดประสงค์ในการสอน
1. นักเรียนได้รู้จักถึงวิธีการเลือกซื้ออาหาร
2. นักเรียรู้จักวิธีการถนอมอาหาร
3. นักเรียนรู้จักวิธีการประกอบอาหาร
4. นักเรียนรู้จักวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าแบบง่าย ๆ
5. นักเรียนเรียนรู้วิธีการจัดผลไม่แบบสวยงาม
6. นักเรียนเรียนรู้วิธีการแกะสลักผัก - ผลไม้ได้สวยงามน่ารับประทาน
7. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนทั้งหมดไปประกอบอาชีพได้


*** หวังว่าเด็ก ๆ น่าจะได้ความรู้เยอะพอสมควรนะจ๊ะ ***